Crop Insurance | हेक्टरी 27600 हजार रुपये बँक खात्यात जमा, सरकारकडून यादी जाहीर पहा शासन निर्णय जाहीर

Crop Insurance | हेक्टरी 27600 हजार रुपये बँक खात्यात जमा, सरकारकडून यादी जाहीर पहा शासन निर्णय जाहीर

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना खरीब हंगामासाठी विमा रकमेच्या 2%, रब्बी हंगामासाठी 1.5% आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी 5% विमा रक्कम भरावी लागते. पूर्वी ही संख्या 700, 1000, 2000 प्रति हेक्टर इतकी होती. आता फक्त रुपये भरून शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. उर्वरित हप्ते राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देणार आहे. खालील पिकांसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध आहे: तांदूळ, खरीप ज्वारी, बाजरी, रघनी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, काळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस, खरीप कांदा. रब्बी हंगामातील गहू, रब्बी ज्वारी, मूग, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग, रब्बी कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू आहे. तुम्ही पीक विमा (Crop Insurance) योजनेच्या वेबसाइटला भेट देऊन किंवा सीएससी केंद्राला भेट देऊन वैयक्तिकरित्या अर्ज करू शकता.

सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2023 मध्ये, 1.2 लाख शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या गंभीर नुकसानीची भरपाई म्हणून प्रत्येकी 27,600 रुपये मिळतील. या 5 जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना 3 हेक्टर मर्यादेच्या अधीन राहून प्रति हेक्टर 27,600 रुपये नुकसान भरपाई मिळेल. पीक नुकसान भरपाई राज्यपाल प्रतिसाद निधी आणि राज्य निधी एक निश्चित गुणोत्तर आधारित आहे. पुणे आणि संभाजी नगर विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरणासाठी 144 कोटी 10 लाख 66 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

अतीवृष्ट्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकाचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱयाांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हांगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रपतसाद पनधीमधून पवपहत दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रपतसाद पनधीच्या इतर मान्य बाबींकपरता देखील पवपहत दरानेमदत देण्यात येते.

शासन पनणणय, महसूल व वन पवभाग क्र.सीएलएस-2022/प्र.क्र.349/म-3, पद.27.03.2023 अन्वये राज्य आपत्ती प्रपतसाद पनधीचे पनकष व दर पवपहत करण्यात आले आहेत. तथापप, सांदभण क्र.4 येथील पद.01.01.2024 च्या शासन पनणणयानुसार नोव्हेंबर,2023 मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळेझालेल्या व त्यापुढील कालावधीसाठी अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गगक आपत्तीमुळे होणाऱया शेतीपपकाांच्या नुकसानीकपरता सुधापरत दराने 2 ऐवजी 3 हेक्टरपयंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.

नोव्हेंबर, २०२3 या मपहन्यात अवेळी पाऊस यामुळे झालेल्या शेतीपपकाांच्या नुकसानीसाठी पवभागीय आयुक्त, नापशक याांचेकडून पद.09.01.2024 च्या तीन स्वतांत्र पत्रान्वये पनधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेआहेत.

नोव्हेंबर, 2023 या कालावधीत राज्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपपकाांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱयाांना मदत देण्याकपरता राज्य शासनाच्या पनधीमधून सांदभाधीन क्र.4 येथील शासन पनणणयान्वये पनपित केलेल्या दरानुसार एकू ण रु.14410.66 लक्ष (अक्षरी रुपये एकशे चव्वेचाळीस कोटी दहा लक्ष सहासष्ट्ट हजार फक्त) इतका पनधी पवतरीत करण्यास शासनाची मांजूरी देण्यात येत आहे.